Weaving_Bijodi-Bhuj_Bhimji Shyamji Bhai
Bhimji Shyamji Bhai

Experience : 16yrs

Lang. : Hindi,Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Babubhai
Babubhai

Experience : 20yrs

Lang. : Hindi,Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Vankar Shyamji Bhimji
Vankar Shyamji Bhimji

Experience : 25yrs

Lang. : Hindi,Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Murali Bhai
Murali Bhai

Experience : 14yrs

Lang. : Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Jignesh Kaka
Jignesh Kaka

Experience : 13yrs

Lang. : Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Ranchodji Ramji Bhai
Ranchodji Ramji Bhai

Experience : 21yrs

Lang. : Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Ramanlalji Bhai
Ramanlalji Bhai

Experience : 17yrs

Lang. : Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Santok Bhai
Santok Bhai

Experience : 16yrs

Lang. : Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Valji Shyamji Bhai
Valji Shyamji Bhai

Experience : 15yrs

Lang. : Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Vajibhai
Vajibhai

Experience : 15yrs

Lang. : Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Ramji Ghanshyamji Bhai
Ramji Ghanshyamji Bhai

Experience : 12yrs

Lang. : Gujrati,Kutchi

Weaving_Bijodi-Bhuj_Khangar Kaka
Khangar Kaka

Experience : 17yrs

Lang. : Gujrati,Kutchi