Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_Sufiyan Khatri
Sufiyan Khatri

Experience : 10yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_Musa Khatri
Musa Khatri

Experience : 35yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_musheb ahmed abdullah
Musheb Ahmed Abdullah

Experience : 20yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_khatri abdulkarim tarmohamad
Khatri Abdulkarim Tarmohamad

Experience : 25yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_khatri abdul karim ismile
Khatri Abdul Karim Ismile

Experience : 35yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_khatri abdulkadar yakub
Khatri Abdulkadar Yakub

Experience : 15yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_khatri abdulrehman budha
Khatri Abdulrehman Budha

Experience : 13yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_khatri abdulrauf abdulrazak
Khatri Abdulrauf Abdulrazak

Experience : 11yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_khatri abdul gani hasam
Khatri Abdul Gani Hasam

Experience : 21yrs

Lang. : Hindi,Kutchi,Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_khatri osman tarmohamad
Khatri Osman Tarmohamad

Experience : 12yrs

Lang. : Hindi,Kutchi,Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_Soyab Khatri
Soyab Khatri

Experience : 8yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_Abdul Razak Khatri
Abdul Razak Khatri

Experience : 12yrs

Lang. : Hindi, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_Juned Khatri
Juned Khatri

Experience : 11yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati

Ajrakh_Ajrakhpur-Bhuj_Dr Ismail Khatri
Dr Ismail Khatri

Experience : 36yrs

Lang. : Hindi, English, Kutchi, Gujarati